Burs Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
BURS YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM 1

GENEL ESASLAR

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmelik’in amacı, Hacettepe Mezunlar Derneği tarafından Hacettepe Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız bursun esas ve koşullarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesinde okuyan veya okuma hakkını elde etmiş öğrencilere, Hacettepe Mezunlar Derneği tarafından verilecek karşılıksız bursla ilgili kuralları ve işlemleri düzenler.

DAYANAK

Madde 3- Bu Yönetmelik, Hacettepe Mezunlar Derneği Tüzüğü temel alınıp, 3. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Kurul kararları gözetilir.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönetmelik’te adı geçen;

 1. Dernek: Hacettepe Mezunlar Derneği’ni,
 2. Tüzük: Hacettepe Mezunlar Derneği Tüzüğü’nü,
 3. YK: Hacettepe Mezunlar Derneği Yönetim Kurulunu,
 4. Üye: Hacettepe Mezunlar Derneği üyesini,
 5. Öğrenci: Hacettepe Üniversitesinin iki, üç veya dört yıl süreli örgün eğitim veren bölümlerinde öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencilerini,
 6. Burs Komitesi: Hacettepe Mezunlar Derneğine yapılacak burs başvurularını değerlendirecek olan atanmış bir Yönetim Kurulu asil üyesi ile en az (2) Dernek üyesinden toplam en az (3) kişiden oluşan komiteyi ifade eder.

 

BÖLÜM 2

ESAS HÜKÜMLER

BURS TUTARI VE SAYISI:

Madde 5- Başvurular tamamlandıktan sonra mevcut burs bütçesine göre burs verilecek öğrenci sayısı ve tutarı YK toplantısında belirlenir. Burs miktarı ve burs alacakların sayısı belirlenirken, yüksek burs tutarı yerine 150 TL’den az olmamak koşuluyla belirlenecek uygun miktarda “daha fazla” öğrenciye burs verilmesi esastır.

BURS BİLGİ BANKASI:

Madde 6- Verilen burslar hakkında ayrıntılı bilgiler (bursiyer bilgileri ile ödenen burs miktarı ), Burs Komitesi ve Dernek Sekreterliğince tutulur. Gelen bilgiler Genel Saymanlık bünyesinde oluşturulacak Hacettepe Mezunlar Derneği Veri Tabanında (Burs Bilgi Bankası) kayıt altına alınır. Burs bilgilerinin güncelliğini koruması esastır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

Madde 7 – Burs almak için başvuran öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

 1. C. vatandaşı olmak,
 2. Hacettepe Mezunlar Derneğinin en az bir üyesinin referansına sahip olmak,
 3. Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
 4. Hacettepe Üniversitesine bağlı iki, üç veya dört yıl süreli örgün eğitim programlarında öğrenim görmek veya ön lisans veya lisans öğrencisi olmak,
 5. Başarısını belgelemek,
 6. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.

BAŞVURU ZAMANI:

Madde 8- Burs başvuruları, her yıl için 15 Eylül – 21 Eylül tarihleri arasında yapılır. Başvurular 15 Ekim’e kadar sonuçlandırılır.

BAŞVURU BİÇİMİ:

Madde 9- Burstan yararlanmak isteyenler, Derneğe şahsen başvuruda bulunurlar.

BURS ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Madde 10- Burs almaya hak kazanan öğrencilerden; aşağıdaki belgeleri bir hafta içerisinde temin etmeleri istenir. Bunlar:

 1. Kimlik Fotokopisi,
 2. Öğrenci Belgesi,
 3. İkametgâh Belgesi. Eğitim döneminde ailesinin yanında kalmıyorsa kaldığı yerin ikametgah belgesi, (yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi, öğrenci evinde kalıyorsa evin bulunduğu yerin ikametgâh belgesi)

DEĞERLENDİRME:
Madde 11- Burs Komitesi aldığı başvuruları inceler, bursun bağlanması konusunda aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:

  • Babasının ve annesinin hayatta olup olmadığı,
  • Ailesinin gelir durumu, ( ailede birden fazla asgari ücretle çalışan bireyinin olmaması )
  • Ailesinde okuyan kardeş sayısı,
  • Ailesinin oturduğu yer, ( semt-mal sahibi-kiracı olup olmadığı )
  • Birinci sınıflar için ÖSYM sonuç belgesi,
  • Öğrencinin ara sınıflardaki not durumunu gösteren onaylı not dökümü,
  • Dernek çalışmalarına olabilecek katılım ve katkısı,
 1. Yukarıdaki ölçütlere ve Madde 8’de belirtilen bursa başvurabilme koşullarına göre yapılan değerlendirme sonunda burs verilmesi uygun görülen adaylar Burs Komitesi tarafından görüşmeye çağrılır.
 2. Bu görüşmede, burs başvurusu yapan öğrenci (Ek-2)’de yer alan Anket Formunu da doldurur. En az birer YK üyesi ile Burs Komitesi üyesi katılımıyla yapılan bu görüşme sonucunda varılan kanaat (Ek-3 Görüşme Tutanağı) imza altına alınır.
 3. Bu Tutanağın sureti Derneğe gönderilir. Yönetim Kurulunun onayı ile burs ödemesine başlanır.

BURS KAZANANLARIN İLANI:

Madde 12- Başvuru tarihinin bitiminden sonraki hafta içerisinde burs almaya hak kazananlara durum yazıyla bildirilir.

BURS SÜRESİ:

Madde 13- Burs süresi akademik takvime bağlı olarak (eğitim alınan bölümlere göre değişkenlik gösterebilir) (1) öğretim yılıdır. Bursun bitiminde burs alan öğrenci yeniden değerlendirilir.

BURS ÖDEMESİ:

Madde 14- Genel Merkezce açılacak bir banka hesabında burs havuzu oluşturulur. Bütün burs kazanımları bu havuza aktarılır. Ödemeler, saymanlık tarafından hazırlanan banka talimatı ile yapılır. Genel Merkez YK’ nın alacağı kararla ödeme günü tespit edilir.

BURS ALANLARIN DURUMUNUN İZLENMESİ:

Madde 15- Öğrencinin:

 • Bursun gelecek yıl devamı için, öğrencinin derslerinde başarı gösterip sınıfını geçmesi ve bununla ilgili belgeyi Burs Komitesine sunması gerekir. (önceki dönemlerden üç ve daha çok dersi kalan öğrenciler, sınıfını geçmemiş gibi değerlendirilir.)
 • Burs alanların durumunun izlenmesinden, yetiştirilmesinden ve yönlendirilmesinden Burs Komitesi sorumludur. Gerektiğinde YK, Burs Komitesince düzenli olarak bilgilendirilir.
 • Burs faaliyetleri her yıl için raporlanıp Genel Kurula Burs Komitesi tarafından sunulmak zorundadır.

BURSUN KESİLME HALLERİ:

Madde 16: Aşağıda belirtilen hallerin YK tarafından tespit edilmesi sonucunda burs alanlara yapılan ödeme durdurulur:

 1. Derneğin kuruluş amacına, tüzüğüne aykırı hareket edilmesi veya okulundan verilen disiplin cezasının Yönetim Kurulunca haklı gerekçelere dayandığı anlaşılanların,
 2. Taksirli suçlar hariç hüküm giymiş olanların,
 3. Madde 10 ve 11’ de yer alan bilgilendirme belgelerinde ve başvuru formunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların,
 4. Öğrenimine kayıt dondurma yoluyla ara vermiş olanların,
 5. Devam etmekte olduğu sınıfta kalanların,
 6. Kendisine burs bağlandıktan sonra, herhangi bir kurum/ kuruluşta sigortalı olarak maaş karşılığı çalışmaya başlayanların,
 7. Okulundan mezun olanların bursu

Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

 

BÖLÜM 3

SON HÜKÜMLER

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümleri; Dernekte Burs Komitesince yürütülür

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :

Madde 18- Bu Yönetmelik’te belirtilmeyen hususlar, Genel Kurul kararları ile belirlenir.

YÜRÜRLÜK
Madde 19- Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun …………. tarih ve … sayılı kararı ile kabul edilerek işlerlik kazanmıştır.

YÜRÜTME

Madde 20- Bu Yönetmelik’in kurallarını Yönetim Kurulu yürütür.

Burs Başvuru Formu