Nasıl üye olunur

Derneğimize, Tüzüğümüzün 9. Bölümünde belirtilen koşullara sahip herkes üye olabilir.

Üyelik başvurusunda bulunmak için sayfamızdaki

ÇEVRİMİÇİ (online) ÜYELİK BAŞVURU FORMU‘nu doldurup

YENİ ÜYELİK BELGELERİNİ bu formun sonundaki alana ekleyerek iletiniz.

(1) Yeni Üyelik Belgeleri

Üyelik Başvurusu bilgi formuna eklenecek belgeler:

  1. Nüfus cüzdanı (taranmış)
  2. Diploma (taranmış)
  3. Vesikalık fotoğraf (jpeg, png, gif, PDF, vb)
  4. Giriş ücreti: 60 TL  (*) + Yıllık Üyelik Aidatı: 250 TL (2024) (Ödeme Dekontu)

(*) HÜMED Tüzüğü gereğince mezun olduğu yıl içinde dernek üyeliğine başvuranlardan GİRİŞ AİDATI ALINMAZ.

Üyelik bilgilerinizi güncellemek için;   ÜYE GİRİŞ butonuna tıklayarak “Üyelik Sistemi” sayfasına gidiniz.

Derneğimizce sizlere iletilen  “Kulanıcı adı ve Şifre” bilgilerinizi,
(2) no’lu ekranda ilgili bölümlere site güvenlik kodunu da girerek “ÜYE GİRİŞ” düğmesine tıklayınız
(3) no’lu ekranda gösterilen menüden  “Üyelik Bilgileri”   seçeneğini kullanarak ulaşılan
(4) no’lu ekranda gösterilen kişisel bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 8. Dernek üç tür üye kabul eder.

  1. Mezun (Asıl) üye,
  2. Fahri üye veya Onursal üye

8.1. Asıl üye
Hacettepe Üniversitesinin herhangi bir bölümünden ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olanlar DERNEK’e asıl üye olabilirler. Asıl üye DERNEK üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olma ve oy kullanma; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılma, ödentisini zamanında ödeme, DERNEK’in amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcama ve DERNEK’in toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar. Ayrıca Üyelik Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

8.2. Fahri ya da Onursal Üye
Hacettepe Üniversitesi mezunu olmak şartı aranmaksızın Dernekler kanununda belirtilmiş üye olma şartlarını ve aşağıdaki niteliklerden en az birini taşıyan ve en az bir yükseköğrenim kurumu mezunu olan:

  • Hacettepe Üniversitesinin akademik veya idari personeli olmak kaydı ile en az 3 yıl çalışmış veya bu görevini, başvuru tarihinde, en az 2 yıldır sürdürmekte olan,
  • Hacettepe Üniversitesine maddi ve manevi katkıda bulunan,
  • Derneğin amacına giren konularda başarılı çalışmalar yapan,
  • Derneğe önemli yardımlarda bulunan

kişiler Fahri / Onursal Üye olabilirler. Üyelik işlemleri Asıl üyelik ile aynıdır. Yabancı uyruklu Fahri / Onursal üyeler için ikamet belgesi aranmaz. Fahri / Onursal üyeler toplantılara katılıp söz alabilirler, komisyonlarda görev yapabilirler ancak dernek organlarında görev alamaz ve oy kullanamazlar.

8.3.      Genel İlkeler
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, DERNEK ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle DERNEK üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar DERNEK’e üye olamazlar. Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememiş olmak nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, yeniden üye olabilmek için üyelikten çıkarılmalarına neden olan ödentilerini ödemek koşuluyla yeniden üyeliğe kabul edilir ancak yeniden giriş aidatı alınmaz.

Askerlik, yurt dışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar. Üyeliklerini iptal ettirenlerin DERNEK’e tekrar üye kabul edilmeleri durumunda yeniden giriş aidatı alınmaz.

ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 9.  Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların DERNEK’e ve Şubelere kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

9.1.      Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması, gerekli belgelerle birlikte DERNEK Merkez ya da Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvurusu,

9.2.      Üyelik Formunun DERNEK Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın gerekçeleri ile birlikte verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

9.3.      Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra “Dernek Üye Defteri”ne kimliğinin işlenmesi ve Yönetim Kurulunca tasarlanmış “Üye Kimlik Belgesi”nin verilmesi.

9.4. Üyenin şubeye kaydı yönünde karar verilmesi hâlinde, ŞUBE’nin başvuru belgelerinin ve giriş aidat ödeme belgesinin bir nüshasını 5 (beş) gün içinde Merkez Yönetim Kurulu’na göndermesi.

TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

MADDE 10. Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları DERNEK ve ÜNİVERSİTE’nin tesislerinden, yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 11. Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları alınır. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, katkı payı vs. geri ödenmez.

Askerlik, yurt dışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf  tutulurlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 12. Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.

12.1.   Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek,

12.2.   Tüzük hükümleri ile DERNEK Yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı haklarında Yönetim Kurulu tarafından süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

12.3.   Dernek kayıtlarındaki adresine iki kez yazılı olarak uyarıda bulunulduğu hâlde yıllık üyelik ödentisini kendisine yapılan ikinci tebliğ tarihini takip eden 8 ay içinde sağlık, gelir kaybı gibi nedenler dışındaki gerekçelerle ödememiş olmak.

12.4.   Üyelikten çıkarılan üyelerden ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları alınır. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.

İTİRAZ

MADDE 13. Dernek Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve (2/3) çoğunluk oyu ile verir, üyeye yazılı olarak bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve sorumlulukları devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ölüm nedeniyle ayrılma dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.


Üye Bilgileri Erişim Ekranı

Üye Bilgileri Seçim Menüsü

Üye Bilgileri Seçim Menüsü

(4) Üye Bilgileri Güncelleme Ekranı

Üye Bilgileri Güncelleme Ekranı