Tüzük

13.06.2018 günü yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul ile yürürlüğe giren YENİ TÜZÜK

Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilen yeni tüzük ile, Dernekler Dairesi tarafından istenen değişiklik ve düzeltmelerin yanı sıra yapılan değişikliklerden bazıları aşağıdadır:

 • MADDE 6. DERNEK 24 Mart 1999 tarihinde kurulmuştur. Kurucu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
 • “16.2.      Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ya da HÜMED web sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana  uygun  olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.” maddesi ile yeni iletişim yöntemlerinin kullanımı da eklenmiştir.
 • “34.1.   Giriş Ödentisi: DERNEK Asıl ve Fahri üyelerinden DERNEK’e kabul esnasında bir defaya özgü olarak alınan bedeldir. Bu bedel her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlardan, mezun oldukları takvim yılının sonuna kadar üye olmaları durumunda giriş aidatı alınmaz.” hükmü ile yeni mezunların derneğe üye olmaları kolaylaştırılmıştır.
TÜZÜK 2018 (PDF)

HUMED Yönetim Kurulu


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

13.06.2018 (*)

I. BÖLÜM

KURULUŞ

MADDE 1. Derneğin Adı ve Merkezi: Derneğin adı, “HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  MEZUNLAR DERNEĞİ”dir. DERNEK merkezi Ankara’dadır.

MADDE 2.Tanımlar: Aşağıdaki maddelerde;

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ kısaca “DERNEK” ya da “HÜMED”,

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ kısaca “HÜ” veya “ÜNİVERSİTE”,
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI kısaca “MEZUN”,
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ kısaca “ÖĞRENCİ”,
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ ÜYELERİ kısaca “ÜYE”,
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI kısaca “ÇALIŞAN” ve
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EMEKLİLERİ kısaca “EMEKLİ” adı ile anılmıştır.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3. DERNEK, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapar:

 1. Hacettepe Üniversitesi mezunları arasındaki dayanışmayı arttırmak;
 2. Üniversitenin gelişmesine katkıda bulunmak;
 3. Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki, teknolojik ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak;
 4. Üyelerine ve Hacettepe Üniversitesi Mezunlarına iş olanakları sağlamak;
 5. ÜNİVERSİTE’nin, ÖĞRENCİ’lerin ve MEZUN’ların sorunları ile ilgilenmek;
 6. Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası federasyon, platform, dernek ve kuruluşlarla temas ve işbirliğini geliştirmek;
 7. Sahip olduğu maddi olanakların elverdiği ölçüde ÜNİVERSİTE’de öğrenim gören öğrencilere burs ve benzeri yönde yardım etmek;
 8. Üyelerine, Hacettepe Üniversitesi Mezunlarına, öğrenci ve çalışanları ile Emekliler başta olmak üzere toplumun her kesimine eğitimler vermek.

MADDE 4. DERNEK’in çalışma konuları;

4.1.   ÜYE’ler başta olmak üzere MEZUN’ların ÜNİVERSİTE ve ÖĞRENCİ’ler ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek,

4.2.   ÜNİVERSİTE ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

4.3. Üyelerin  kültürel,  sosyal  ve  moral  kalkınmasında  etkin  katkılarda  bulunmak  üzere aralarındaki dayanışmayı arttırabilmek için lokal ve benzeri tesisleri açmak ve işletmek,

4.4. DERNEK kuruluş amacına uygun olarak üyelerinin ülke yararına çalışma yapmalarını sağlamak,

4.5.   Sportif  nitelikli, kültürel nitelikli, bilimsel ve teknolojik nitelikli eğitim, eğlenme ve  dinlenme ile ilgili boş  zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak,

4.6.   Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde  bulunmak,

4.7.   Üyeler arasında ve toplumda refahı ve yaşam kalitesini arttırıcı çalışmalar yapmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

MADDE 5. DERNEK, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için :

5.1.   Yeni üyelerin alınmasını sağlar ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

5.2.   Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ÜNİVERSİTE ile DERNEK’in kamuoyunda yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

5.3.   Topluma ve özellikle ÜNİVERSİTE ve MEZUN’larımıza yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular.

5.4.   Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar, Genel Kurul Kararı almak kaydıyla Vakıf kurabilir ve/veya Derneğin amaçları doğrultusunda görev yapabilecek kurulmuş veya kurulacak Vakıflara bağışta bulunabilir ve/veya kurucu üye olabilir, Federasyon kurar ve/veya kurulu Federasyonlara katılır.

5.5.   Kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar, kongreler ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.

5.6.   DERNEK içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

5.7.   Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

5.8.   Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, internet, kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkanlarını kullanır.

5.9.   Yurtiçi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler.

5.10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

5.11. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur, burs verir.

5.12. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

5.13. Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilikler açar.

5.14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan konularda, diğer Derneklerle veya Vakıf, Sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar ve/veya birliktelikler oluşturur, oluşturulanlara katılabilir.

KURUCULAR

MADDE 6. DERNEK 24 Mart 1999 tarihinde kurulmuştur. Kurucu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Asıl Üyeler :

Prof.Dr. Süleyman Sağlam (Başkan)
Prof.Dr. Zafer Durusoy (Başkan Yrd.)
Prof.Dr. Müberra Babaoğul (Sekreter üye)
Doç.Dr. Sibel Bozbeyoğlu (Sayman üye)
Prof.Dr. Sedef Kır (Üye)
Prof.Dr. Sırrı Kes (Üye)
Dr. Ümit Ülküer (Üye)

Yedek Üyeler :
Prof.Dr. Hasan Kazdağlı (Üye)
Prof.Dr. Osman Taha Köseoğlu (Üye)
Prof.Dr. İbrahim Güllü (Üye)
Prof.Dr. Burçin Erol (Üye)
Doç.Dr. H.Hüsnü Aksoy (Üye)

MADDE 7. DERNEK amblemi beyaz zemin üzerine, mavi renkli mezuniyet kepinin ortasına Hacettepe Üniversitesinin logosunun yerleştirilmişmesiyle oluşturulmuştur. Aşağıda gösterilmiştir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye verilemez, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Yönetim Kurulu gerektiğinde amblem tasarımını geliştirebilir.

II.       BÖLÜM

ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÇIKARILMA, ŞUBELER ARASI ÜYELİK NAKLİ KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

MADDE 8. Dernek üç tür üye kabul eder.

 1. a) Asıl üye,
 2. b) Fahri Üye ya da Onursal Üye,

8.1. Asıl üye

Hacettepe Üniversitesi’nin herhangi bir bölümünden önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış  ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olanlar DERNEK’e Asıl üye olabilirler. Asıl üye DERNEK üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentisini zamanında ödemeyi, DERNEK’in amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve DERNEK’in toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar. Ayrıca Üyelik Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

8.2.     Fahri Üye ya da Onursal Üye

Hacettepe Üniversitesi Mezunu olmak şartı aranmaksızın Dernekler kanununda belirtilmiş üye olma şartlarını ve aşağıdaki niteliklerden en az birini taşıyan ve en az bir yükseköğrenim kurumu mezunu olan:

 • Hacettepe Üniversitesi’nin akademik veya idari personeli olmak kaydı ile en az 3 yıl çalışmış veya bu görevini, başvuru tarihinde, en az 2 yıldır sürdürmekte olan,
 • Hacettepe Üniversitesi’nin herhangi bir bölümünün son sınıfında öğrenci olanlar,
 • Hacettepe Üniversitesine maddi ve manevi katkıda bulunan,
 • Derneğin amacına giren konularda başarılı çalışmalar yapan,
 • Derneğe önemli yardımlarda bulunan

kişiler Fahri / Onursal Üye olabilirler. Üyelik işlemleri Asıl üyelik ile aynıdır. Yabancı uyruklu Fahri / Onursal üyeler için ikamet belgesi aranmaz. Fahri / Onursal üyeler toplantılara katılıp söz alabilirler, komisyonlarda görev yapabilirler ancak dernek organlarında görev alamaz ve oy kullanamazlar.

8.3.     Genel İlkeler

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, DERNEK ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle DERNEK üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar DERNEK’e üye olamazlar. Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememiş olmak nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, yeniden üye olabilmek için üyelikten çıkarılmalarına neden olan ödentilerini ödemek koşuluyla yeniden üyeliğe kabul edilir, ancak yeniden giriş aidatı alınmaz.

Yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar. Üyeliklerini iptal ettirenlerin DERNEK’e tekrar üye kabul edilmeleri durumunda yeniden giriş aidatı alınmaz.

ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 9. Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların DERNEK’e ve Şubelere kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

9.1.   Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması, gerekli belgelerle birlikte DERNEK Merkez ya da Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvurusu,

9.2.   Üyelik Formunun DERNEK Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alındığı tarihini izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da red edildiğine ilişkin cevabın gerekçeleri ile birlikte verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

9.3.   Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra “Dernek Üye Defteri”ne kimliğinin işlenmesi ve Yönetim Kurulunca tasarlanmış “Üye Kimlik Belgesi”nin verilmesi.

9.4. Üyenin şubeye kaydı yönünde karar verilmesi halinde, Şube Yönetimi başvuru belgelerinin ve giriş aidat ödeme belgesinin  bir nüshasını 5 (beş) iş günü içinde Merkez Yönetim Kurulu‘na gönderir.

TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

MADDE 10. Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları DERNEK ve ÜNİVERSİTE’nin tesislerinden, yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 11. Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları alınır. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.

Yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf  tutulurlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 12. Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.

12.1.      Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek,

12.2.      Tüzük hükümleri ile DERNEK Yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı haklarında Yönetim Kurulu tarafından süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

12.3.      Dernek kayıtlarındaki adresine iki kez yazılı olarak uyarıda bulunulduğu halde yıllık üyelik ödentisini kendisine yapılan ikinci tebliğ tarihini takip eden 8 ay içinde sağlık, gelir kaybı gibi nedenler dışındaki gerekçelerle ödememiş olmak.

12.4.      Üyelikten çıkarılan üyelerden ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları talep edilir. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.

İTİRAZ

MADDE 13. Dernek Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve (2/3) çoğunluk oyu ile verir, üyeye yazılı olarak bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve sorumlulukları devam eder.Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ölüm nedeniyle ayrılma dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

III BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 14. DERNEK’in organları aşağıda gösterilmiştir.

14.1.      Genel Kurul

14.2.      Yönetim Kurulu

14.3.      Denetleme Kurulu

14.4.      Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 15. DERNEK Olağan Genel Kurulu, iki yılda bir MART ayında, Ankara’da toplanır, Dernek organlarına iki yılda bir seçim yapılır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE  16.  DERNEK  Genel  Kurulunun  toplantıya  çağırılmasında  aşağıdaki  yöntemler uygulanır.

16.1.      DERNEK Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar, en geç Genel Kurul toplantı gününden 60 (altmış) gün önceden DERNEK binasında ilan eder. Bu liste içeriğine itiraz Genel Kurul tarihinden 15 (onbeş) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna    yapılabilir.    Yönetim    Kurulu    itirazları    inceleyerek    karara    bağlar. Genel Kurula katılma hakkına Genel Kurul tarihinden önce DERNEK’e kabul edilmiş üyeler sahip olurlar.

16.2.      Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ya da HÜMED web sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana  uygun  olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

16.3.      İkinci toplantı için yeter sayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asıl üye tam sayıları toplamının iki katıdır.

16.4.      Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 (on beş) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Geri bırakılan toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

16.5.      Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI  İLKELERİ

MADDE 17. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösteren ilkeler uygulanır.

17.1.      Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

17.2.      Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu üyesinin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, yeteri kadar Divan Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar Divan Sekreteri seçilir. Divan Kurulu seçimleri, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

17.3.      Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

17.4.      Genel Kurula katılan her üyenin  Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak  zorundadır.

17.5.      Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ile DERNEK’in dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 18. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

18.1.      Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

18.2.      Denetim Kurulunun DERNEK hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı karar.

18.3.      DERNEK üye sayısının beşte biri (1/5)’nin yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

18.4.      Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19. Genel Kurul, DERNEK’in en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

19.1.      Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek. (Bu kurulların üyeleri, Genel Kurulda, belirlenen adaylar arasından, gizli oyla seçilirler.)

19.2.      Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak,

19.3.      DERNEK’in amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak

19.4.      DERNEK’in giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirlemek,

19.5.      Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

19.6.      DERNEK  Tüzüğünün  değiştirilmesine  ilişkin  tasarıları  görüşüp  karara  bağlamak,

19.7.      Yönetim  Kurulunun  onaya  sunduğu  Yönetmelikleri  görüşüp  karara  bağlamak,

19.8.      DERNEK’e taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

19.9.      DERNEK’in yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

19.10.    DERNEK’in   dağılmasına   ve   mal   varlığının   dağıtılmasına   karar   vermek,

19.11.    Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

19.12.    Derneğin şubelerinin açılmasına ve kapanmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

YÖNETİM  KURULU

MADDE 20. DERNEK’in yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

 20.1. Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 9 (dokuz) Asıl üye ile 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

20.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.

20.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.

20.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen iki hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında görev dağılımı yapar. Kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir genel sekreter seçer,Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

20.5. Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda) olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Kurul gerektikçe Başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılar Yönetim Kurulu asıl üyelerinin salt çoğunluğunun bulunması ile açılır ve kararlar toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğuyla alınır. Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını Mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir. Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.

20.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup kararlar çoğunlukla alınır.

YÖNETİM  KURULUNUN  GÖREV  VE  YETKİLERİ

MADDE 21. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda DERNEK’in amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

21.2. DERNEK’i Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

21.3. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

21.4. Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.

21.5. Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek,

21.6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

21.7. DERNEK’in amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,

21.8. DERNEK’in idari organizasyon yapısını belirlemek, Personel Yönetmeliği uyarınca DERNEK’in işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,

21.9. DERNEK Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

21.10. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara, federasyonlara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,

21.11. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

21.12. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.

21.13. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

21.14. Genel Kurul’un belirlediği miktarlar çerçevesinde DERNEK’in yıllık üye ödenti ve katılma payının tahsili ile ilgili esasları belirlemek.

21.15. Temsilcilik olma başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak ve Temsilci veya Temsilciler Kurulu’nu atamak,

21.16. Genel Kurulda belirlenen üye ödentilerinin erken ödenmesi amacıyla kampanyalar düzenlemek.

DENETLEME  KURULU

MADDE 22. DERNEK’in yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) Asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi izleyen iki hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir. Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

22.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde altı ayı geçmeyecek şekilde yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporlabildirmek,

22.2. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 23. Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 3 (Üç) Asıl, 3 (Üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen iki hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK’ten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuları “Disiplin Kurulu Yönetmeliği“ esaslarına göre sonuç raporunu hazırlar ve değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde re’sen toplanabilir.

DANIŞMA KURULU

MADDE 24. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

24.1. DERNEK Yönetim Kurulu Başkanı ve iki Yönetim Kurulu üyesi ile Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinden birer kişi,

24.2. Şubelerin Yönetim Kurulu Başkanları,

24.3. Merkez Yönetim Kurulu eski Başkanları,

24.4. HÜ Rektörü veya görevlendireceği vekili.

24.5. Danışma Kurulu her yıl en az bir kez toplanır ve toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi yönetir. Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.

24.6. Danışma Kurulu toplantılarına, gündem gerektiriyorsa katılımcı davet edilebilir.

24.7. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantı karar tutanağının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. Çalışmalarını Danışma Kurulu Yönetmeliğine göre yürütür.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 25. Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

25.1. DERNEK amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,

25.2. Yönetim Kuruluna DERNEK ve HÜ’nün kamuoyunda saygınlığını artıracak önerilerde bulunmak,

25.3. DERNEK lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında ve işletme modelleri üzerine görüşlerini belirtmek,

25.4. Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ile önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

25.5. Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüş ve önerilerini belirtmek.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 26. Yönetim ve Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde  bulunamazlar.

IV BÖLÜM

MADDE 27. ŞUBELERİN VE TEMSİLCİLİKLERİN OLUŞTURULMASI

27.1. DERNEK yurt içinde il ve ilçelerde şubeler açabilir. Herhangi bir il veya ilçede şube açılabilmesi için 20 üyenin Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu gerekmektedir. Yönetim Kurulu başvuru üzerine gerekli incelemeleri yaparak, şube açılmasını uygun görür ise, şube açılmasını ilk genel kurula önerir. Genel Kurulun kararı ile şube açılması kesinleşir. Yönetim Kurulu şube açılması kesinleşen yerleşim biriminde, şube açılması için başvuran üyeler arasından en az 7 kişiyi Kurucu Yönetim Kurulu olarak atar. Bu kurucu üyeler, Şube Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçileceği ilk şube olağan genel kuruluna kadar görev yaparlar. Şubelerde Disiplin Kurulu yoktur, DERNEK Disiplin Kurulu yetkilidir.

27.2. Şube Genel Kurulları, DERNEK Genel Kurulu koşullarına uygun olarak, iki yılda bir Ocak ayında toplanır.

MADDE 28. Şube Genel Kurulu görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

28.1. Çalışma dönemi Şube Yönetim Kurulunun 7(yedi) asıl ve 5 (beş) yedek  üyesini seçmek,

28.2. Şubenin yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak,

28.3. Bir önceki dönem Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunu görüşmek, Şube Yönetim Kurulu Üyelerini aklamak,

28.4. Şubenin kapatılmasına karar vermek,

28.5. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

28.6. Şube’nin feshedilmesi kararı için Şube Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Olağanüstü Şube Genel Kurulunda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınır ve karar DERNEK Yönetim Kuruluna Sunulur.

28.7. İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantı düzenlenir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. İkinci toplantıya katılan yeter sayıda üye ile Şube’nin feshi konusu görüşülür. Fesih kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

28.8. Şube’nin DERNEK Yönetim Kurulu’nun onayı ve kararı ile feshedilmesi, Şube Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

28.9. Feshedilme işlemi, Tasfiye Kurulu olarak, Yönetim Kurulu tarafından yapılır malvarlığı DERNEK’e devredilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 29. Şube Yönetim Kurulu

29.1. Şube Yönetim Kurulu gizli oyla seçilmiş 7 (yedi) Asıl üye ile 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Şube  Yönetim Kurulunun  çalışma kuralları Merkez Yönetim Kurulunun çalışma kuralları gibidir.

29.2. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen iki hafta içinde yapacağı ilk toplantısında görev dağılımını yapar. Kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir yazman seçer, Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

ŞUBE YÖNETİM  KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 30. Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

30.1. Şube çalışma dönemi, çalışma raporu ile gelir/gider çizelgelerini Genel Kurul kararları doğrultusunda hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulu’na sunmak;

30.2. DERNEK Genel kurullarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

30.3. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Şube Yönetim Kurulundan görevi ve gerekli evrakları devralmak,

30.4. DERNEK Genel Kurulunda kesinleşmiş olan Şube bütçesine uygun olarak çalışma yapmak ve Mali İşler Yönetmeliğine uygun olarak, Dernek Muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışmak.

ŞUBE  DENETİM  KURULU

MADDE 31.

31.1. Şubenin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için Seçilen 3 (üç) Asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

31.2. Denetim Kurulu, seçimi izleyen iki hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı ikidir.

ŞUBE DENETİM  KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 32. Şube Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

32.1. Şubenin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Şube Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,

32.2. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir/gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,

32.3. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Şube Genel Kuruluna sunmak,

32.4. Şube Denetim Kurulu çalışmalarını Denetim Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.

TEMSİLCİLİKLERİN AÇILMASI VE KAPATILMASI

MADDE 33. Merkez Yönetim Kurulu, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, bulundukları yerin şube ya da Dernek Genel Kurullarında temsil edilemezler. Temsilcilikler, Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı ile kapatılabilir.

V BÖLÜM

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 34. DERNEK’in gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

34.1. Giriş Ödentisi: DERNEK Asıl ve Fahri üyelerinden DERNEK’e kabul esnasında bir defaya özgü olarak alınan bedeldir. Bu bedel her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlardan, mezun oldukları takvim yılının sonuna kadar üye olmaları durumunda giriş aidatı alınmaz.

34.2. Yıllık Ödenti: DERNEK Asıl ve Fahri üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda oldukları tutardır. Bu tutar Genel Kurul tarafından belirlenir.

34.3. DERNEK’in  çeşitli  tesislerinin  yeni  inşa,  tamir  ya  da  mevcutlarda  değişiklik  için öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile oluşturulan fona alınan bağışlar.

34.4. DERNEK  taşınır  ve  taşınmaz  malları  ile  haklarının  işletilmesinden  ya  da  kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

34.5. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

34.6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu

34.7. Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

34.8. DERNEK malvarlığından elde edilecek gelirler.

34.9. Diğer gelirler.

YARDIM  VE  İŞBİRLİĞİ

MADDE 35

35.1. Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kişi kurum ve kuruluşlardan, dernekler ile vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan aynî ya da nakdî yardım alabilir; Hacettepe Üniversitesi ile dernek ve vakıflara yardım ve bağışlarda bulunabilir.

35.2. Dernek, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler.

YURT DIŞINDAN YARDIM ALINMASI

MADDE 36 Dernek mülkî idare amirliğine  önceden bildirimde bulunmak şartıyla  yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Bildirimin biçimi ve içeriği Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM

MADDE 37. DERNEK’in gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

37.1. Giriş Ödentisinin tamamı, tüzükte yer alan istisnalar dışında, üyelik işlemleri sırasında, Yıllık Ödentinin tümü Aralık ayı sonuna kadar tahsil edilir. Yıllık ödentisini tamamlamayan üyeler hakkında 12.3 maddesine göre işlem yapılır.

37.2. Dernek gelirleri Alındı Belgeleri ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süreleri de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi, Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurulları’nın görev süreleri ile sınırlıdır.

37.3. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Gider ya da Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Bu tür harcamalar Yönetim Kurulunca onaylanır.

37.4. Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DEFTERLER

Madde 38. Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

V BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 39. İÇ DENETİM

39.1. DERNEK’te; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

39.2. Denetim Kurulu tarafından en az üç ayda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

BORÇLANMA USÜLLERİ

MADDE 40. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel kuruldan alınacak yetki ve Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Dernek’in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 41. DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

41.1. DERNEK’in feshedilmesi kararı için Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınır.

41.2. İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantı düzenlenir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. İkinci toplantıya katılan yeter sayıda üye ile DERNEK’in feshi konusu görüşülür. Fesih kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

41.3. DERNEK’in feshedilmesi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

41.4. Feshedilme işlemi, Tasfiye Kurulu olarak, Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve malvarlığı ÜNİVERSİTE’ye devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 42. DERNEK Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

TÜZÜK  DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 43. Tüzük ancak Merkez Genel Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantı düzenlenir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Kararın geçebilmesi içinde hazır bulunanların üçte iki oyu şarttır. Erteleme halinde Yönetim ve Denetim kurullarının iki katının hazır bulunması şarttır.

YÜRÜTME

MADDE 44. Bu Tüzük Hükümlerini yürütmeye Genel Kurul Kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu  yetkilidir.

(*) Bu Tüzük 13.06.2018 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilmiştir.